Integritetspolicy

Vi på Wasa Larm värnar om dig och din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi behandlar därför dina personuppgifter på ett öppet sätt med din integritet i fokus.

I denna integritetsskyddspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Wasa Larms tjänster eller produkter och/eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Om inte annat specifikt anges är det Wasa Larm AB, org. nr 556704-0935, Lona Knapes Gata 5, 421 32 Västra Frölunda, (”Wasa Larm”, ”vi”) som har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor gällande denna policy eller för övriga dataskyddsfrågor. Kontaktuppgifter hittar du i slutet på denna policy.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk levande person. Exempel på detta är alltifrån personnummer till e-postadresser, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Vad är en ”behandling” av en personuppgift?

Begreppet ”behandling” är brett och omfattar det mesta man kan göra med en personuppgift. Allt från insamling och lagring till ändring, användning eller radering utgör ”behandling”.

När samlar vi in personuppgifter om dig?

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du besöker vår webbplats, köper en viss produkt eller tjänst, kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och varor till dig måste vi behandla dina personuppgifter.

Vi behandlar dina uppgifter i huvudsak för att:

Se ytterligare information under punkt 7.

Vad har vi för laglig grund för att behandla dina personuppgifter?

För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta. Wasa Larm behandlar personuppgifter på följande grunder;

Se ytterligare information under punkt 7.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för – exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Se ytterligare information under punkt 7.

  1. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

 

7.1

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Hantera förfrågningar, t.ex. frågor om våra tjänster/produkter.

Vilken laglig grund har vi för behandlingen? 

Berättigat intresse.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

Hur länge sparas dina uppgifter?

Så länge det är nödvändigt för att hantera din förfrågan.

7.2

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Hantera kundförhållandet, t.ex. registrera dina uppgifter i vårt kundregister, skicka aviseringar, kommunicera med dig om kundförhållandet etc.

Vilken laglig grund har vi för behandlingen? 

Fullföljande av avtal samt i vissa fall en intresseavvägning om avtalet om att tillhandahålla dig en tjänst ingåtts med en juridisk person.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

 

Hur länge sparas dina uppgifter?

Så länge du har en kundrelation med oss och två år därefter.

7.3

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

För att administrera och leverera våra varor och tjänster.

Vilken laglig grund har vi för behandlingen? 

Fullföljande av avtal. I de fall då känsliga personuppgifter behandlas görs detta med stöd av ditt uttryckliga samtycke och endast då det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster som du efterfrågat.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

Hur länge sparas dina uppgifter?

Så länge du har en kundrelation med oss och två år därefter.

7.4

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Hantera betalningar för tjänster och varor som du köpt.

Vilken laglig grund har vi för behandlingen?

Fullföljande av avtal och i den mån det följer av en rättslig förpliktelse, exempelvis bokföringslagen

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

Hur länge sparas dina uppgifter?

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag och så länge det är nödvändigt för avtalet.

7.5

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Fastställa, göra gällande och utöva/försvara oss mot rättsliga anspråk.

Vilken laglig grund har vi för behandlingen?

Berättigat intresse.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

Hur länge sparas dina uppgifter?

Så länge det är nödvändigt för att tillgodose vårt intresse av att fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk t.ex. enligt lagstadgade preskriptionstider.

7.6

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

För att marknadsföra våra och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjänster i syfte att tillhandahålla relevant information och erbjudanden.

Vilken laglig grund har vi för behandlingen? 

Berättigat intresse.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

Hur länge sparas dina uppgifter?

Två år efter att du senast varit aktiv hos oss, till exempel genom att köpa en vara eller kontakta vår kundtjänst.

7.7

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Uppföljning och utvärdering avseende användningen av våra tjänster & produkter.

Vilken laglig grund har vi för behandlingen? 

Berättigat intresse av att förbättra din användarupplevelse.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

Hur länge sparas dina uppgifter?

Så länge det är nödvändigt för att genomföra uppföljning och utvärdering.

7.8

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Genomföra marknads-/kundundersökningar i syfte att utvärdera av våra varor & tjänster. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att för att få information om din och andra kunders uppfattning om t.ex. våra tjänster och produkter.

Vilken laglig grund har vi för behandlingen? 

Berättigat intresse.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

Hur länge sparas dina uppgifter?

Uppgifterna sparas bara så länge det är nödvändiga för att skicka ut undersökningarna. Svaren från undersökningarna är anonyma och uppgifterna utgör därför inte personuppgifter.

7.9

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Livscykelhantering, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla, testa och förbättra våra system och tjänster.

Vilken laglig grund har vi för behandlingen?

Berättigat intresse.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

Hur länge sparas dina uppgifter?

Sparad endast så länge det är nödvändigt för ändamålet.

7.10

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Mingelbilder från events i syfte att dokumentera företagshistoria samt för att användas i redaktionella syften samt för marknadsföring av liknande events.

Vilken laglig grund har vi för behandlingen?

Berättigat intresse.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

Hur länge sparas dina uppgifter?

Så länge det är motiverat utifrån ett företagshistoriskt perspektiv samt så länge som bilderna är aktuella för att använda i syfte att marknadsföra liknande events.

7.11

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

För att administrera ditt kontoinnehav.

Vilken laglig grund har vi för behandlingen?

Fullföljande av avtal med dig alternativt en intresseavvägning om avtalet om att tillhandahålla dig ett konto ingåtts med en juridisk person.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

Hur länge sparas dina uppgifter?

Så länge du har ett konto hos oss och ett år därefter.

7.12

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Genomföra och hantera rekryteringsprocesser och inkommande jobbansökningar.

Vilken laglig grund har vi för behandlingen?

Berättigat intresse av att hantera rekryteringsprocessen.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

Hur länge sparas dina uppgifter?

Så länge rekryteringsprocessen för den tjänst du sökt pågår och så länge som krävs enligt gällande preskriptionskrav i diskrimineringslagen. För det fallet att vi vill spara dina uppgifter för framtida rekryteringar kommer vi att begära ditt samtycke. 

Profilering

Om du är kund hos oss tittar vi på hur du använder vår webb, vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav. Detta gör vi för att tillhandahålla dig erbjudanden och inbjudningar till evenemang som vi tror du skulle vara intresserad av.

Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att kontakta oss på gdpr@greatsecurity.se.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag och leverantörer som tillhandahåller tjänster för oss t.ex. för att hantera utskick, kommunicera erbjudanden, tillhandahålla IT-system och genomföra kundanalyser. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

Vi kan även komma att dela de personuppgifter som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande och utöva Wasa Larm rättsliga intressen, exempelvis med inkassobolag.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsföreskrift, exempelvis om vi är tvungna att lämna ut uppgifter till Skatteverket av bokföringsskäl.

Var behandlas dina uppgifter?

Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter inom EU. För det fall att vi använder oss av tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför EU och EES kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis genom att kräva garantier om att leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler. Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi vidtagit kan du kontakta oss.

Dina rättigheter

Rättelse och tillgång till dina personuppgifter

Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som du lämnat.

Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.

Återkalla samtycke med framtida verkan

Behandlar vi dina personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling.

Motsätta dig behandling

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning.

Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i det aktuella utskicket eller kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet

För det fall att du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

Särskilt om cookies

Cookies och anonyma indentifierare kan samla information om vilken typ av webbläsare du använder, vilken sökterm du nådde sidan på till exempel. Kakorna är anonyma och kan således aldrig spåras till dig som person. Vi lagrar inte några filer lokalt och statistiken används endast i utvecklingssyfte av hemsidan, tjänster och produkter.

Klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på gdpr@greatsecurity.se.

Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål på kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, för närvarande Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Wasa Larm AB, org. nr 556704-0935, Lona Knapes Gata 5, 421 32, Västra Frölunda
Tel: 010 33 33 200, är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för Wasa Larms behandling av dina personuppgifter.

Vid frågor om dataskydd eller om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan når du oss lättast på: gdpr@greatsecurity.se

Ändringar i integritetsskyddspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål) kommer detta att kommuniceras till dig.